NEWS FEBRER 2023

NEWS FEBRER 2023

Escrit el 20/02/2023
USPAC


NEWS USPAC FEBRER 2023

PROMOCIÓ ASCENS TERRITORIALITZADA I CONCURS GENERAL COMANDAMENTS

La USPAC va sol·licitar a l’última reunió amb la SGRH la introducció d’ un paràgraf a mode d’aclariment i per no generar els dubtes que l’actual redactat sí podia presentar, en el que quedés clar la NO OBLIGATORIETAT de concursar a totes les places ofertes en un Concurs General o d’Especialitat i fer-ho únicament a les que el funcionari desitgés passats els 3 anys de permanència mínima a l’agrupació obtinguda inicialment. Cal tenir molt present que, des de la USPAC, hem transmès sempre el compliment de la nostra proposta,  que en cap cas el funcionari es veuria obligat a concursar a totes les places, i que passats aquests 3 anys, podria fer-ho només a aquelles destinacions que ell desitges, i mentre no s’assolís la plaça definitiva, restaria a l’ agrupació escollida inicialment en el moment de l’ ascens.

Aquest criteri va ser refermat per la  SGRH, qui considerava que en el nou redactat quedava prou clar, però tot i això farien les modificacions oportunes per tal de no generar cap mena de dubte.

Previsió de vacants pel concurs d’ascens (que estimen aproximadament en 369 places de caporal/a, 170 places de sergent/a i 96 places de sotsinspector/a) i concurs general en paral·lel pels comandaments antics destinats fora. Previsiblement ha de sortir aquesta setmana, segons consulta feta i cronograma.

Compromís de permanència pel que fa a la promoció interna territorialitzada a l’agrupació que s’assoleix, com ja es va tractar al grup de treball.

Aquesta promoció territorialitzada  surt d’una  proposta de la USPAC al Consell de Policia i finalment s’ha aconseguit que sigui per regions policials i serveis centrals/ISPC, i així  optar només a la que sigui d’interès de l’aspirant, afavorint l’accés a tothom i la conciliació familiar.

PROPOSTA CANVI MÈRITS USPAC

 • Modificació de l’article 9.1 del decret 401/06. Demanant la supressió com a mèrit la valoració del treball desenvolupat (PGA).

De tots els mèrits a valorar en un concurs aquest és el més problemàtic per dues qüestions: la subjectivitat en la seva valoració i que cap altre Cos de funcionaris de l’ administració  inclou el PGA com a mèrit en un concurs de trasllats.

 • Modificació de l’article 9.4 amb referència a percentatges, i puntuacions màximes i mínimes dels mèrits a valorar.

CONCURS SOBRE 100 PUNTS:

Mèrits a puntuar:

GRAU PERSONAL         7 PUNTS

CATALÀ      4,5 PUNTS

ARANÉS     4,5 PUNTS   (Únicament per a les destinacions concretes)

ACTIC         4,5 PUNTS

FELICITACIONS  4 PUNTS

IDIOMES    4 PUNTS

CURSOS     4 PUNTS

TITULACIONS ACADÈMIQUES  4,5 PUNTS (concurs general) / 7,5 PUNTS (concurs especialitats)

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL AL CME 45 PUNTS (0.19 x mes treballat i la puntuació màxima s’assoliria aproximadament als 20 anys de servei al CME)

ANTIGUITAT A COSSOS POLICIALS    15 PUNTS  (a raó de 0.75 x any treballat i s’assoliria la puntuació màxima també als 20 anys)

Important llegir el comunicat on expliquem àmpliament la nostra proposta: https://uspac.cat/accio-sindical/resum-de-la-reunio-amb-la-sgrh-per-tractar-de-la-modificacio-del-decret-401-06/

INTERIOR RESERVARÀ UN 40% DE PLACES DE PROMOCIÓ INTERNA

En aplicació del Pla d’igualtat signat per tots els sindicats amb l’única excepció d’USPAC, s’implantarà la reserva de places del 40% per dones als propers concursos de caporals/es, sergents/es i sotsinspectors/es.

Tal i com USPAC va fer en el concurs de promoció d’ascens a inspector i intendent, tornarem a presentar demanda judicial contra les bases del concurs oposició d’ascens a caporal, sergent i sotsinspector si aquestes contenen el 40% de reserva de places a dones.

Som l’únic sindicat que NO va signar el pla d’Igualtat per aquest motiu, creiem amb la Igualtat per tots i totes i aquesta mesura no afavoreix les dones, que seran etiquetades per aconseguir una plaça de quota pel fet de  ser dona.

Des d’USPAC demanem la derogació d’aquesta mesura que estigmatitza i menysté a la dona. S’ha de seleccionar als millors policies, tant siguin dones com homes

La provisió als llocs de treball  ha de garantir per TOTHOM  els principis de mèrit, antiguitat i capacitat.

INSTRUCCIÓ VACANCES INVESTIGACIÓ

S’han compromès a la seva revisió per tal d’adequar els cicles amb els períodes escolars i millorar així la conciliació familiar. Pendent que ens convoquin a una reunió al respecte.

INSTRUCCIÓ 1/2022 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI

És la regulació del procediment per rescabalar-se dels danys patits en acte de servei imposada per la Sentència del Tribunal Suprem 956/2020 aconseguida per la USPAC i aplicable a tots els cossos policials de l’estat (SENTÈNCIA PIONERA)

Es reclama mitjançant el DAD87. 2 opcions:

A) Amb sentència condemnatòria: s’ha d’acompanyar Sentència + Decret/Interlocutòria d’insolvència.

B) Sense Sentència que valori els danys o les lesions (decés, rebel·lia...), s’ha d’acompanyar al DAD87 la documentació que es tingui: minuta policia/nota informativa + informes mèdics/pericials. En aquest cas, el servei d’Assessorament Jurídic de la Direcció General de la policia farà un informe preceptiu.

INCREMENT IMPORTS DEL DECRET D’INDEMNITZACIONS

Tant pel que fa a quilometratges com dietes, el decret amb l’increment actual de preus ha quedat totalment desfasat.

Al Consell de Policia i en resposta al nostre escrit es comprometen a revisar-ho.

EQUIPARACIÓ ALTRES COSSOS ESPECIALS

USPAC seguim exigint l’equiparació real amb els altres cossos especials de la Generalitat (Bombers i Agents Rurals).

Considerem URGENT:

 • Equiparació econòmica
 • Complement d’Operativitat Plena (acord amb bombers l’any 2019, 1.680 euros anuals pel fet de no fer baixes).
 • Bossa d’Hores Extraordinàries per gaudir en temps de descans (també recollit a l’acord de 2019 amb bombers.
 • Jornada laboral anual, actualment diferència de 40 hores anuals.

AUGMENT IPC PACTAT 2.5% 2023

En relació a l’augment pactat a la mesa general de la funció pública central de fins a un 9.5% en dos anys (2023-2024), exposem el següent:

 1. Recordem que, sobre la pujada pactada, la Generalitat només té l’obligació d’aplicar la pujada al sou base dels funcionaris. No als complements.
 2. L’aplicació sobre els complements s’haurà de negociar entre la Generalitat i la mesa general de la funció pública, d’aquí però es previsible que com sempre ens apliquin la mateixa pujada que a la resta de funcionaris de l’Estat.
 3. L’increment del 2’5 % es cobrarà quan s’aprovi, amb caràcter retroactiu d’1 de gener de 2023.

COMPLEMENT PRODUCTIVITAT PRÀCTIQUES

USPAC va interposar demanda a l’octubre contra el Departament d’Interior per excloure als mossos en pràctiques del complement de productivitat.

La demanda es va interposar, en nom de tots els afectats (ja siguin afiliats com no afiliats) contra el criteri d’avaluació fixat el 24 d’octubre de 2022 consistent en excloure als membres del cos de la 28a i 29a promoció que estan en pràctiques, del dret a percebre a final d’any el complement de productivitat (bufanda).

Ja tenim data de judici, el 18/09/2024 hi haurà la vista al Contenciós de Barcelona, el que diem sempre, el que l’Administració denega, veurem que diu el Jutjat...

PETICIÓ NEGOCIACIÓ REAL I EFECTIVA PER ACORD DE MILLORA DE CONDICIONS LABORALS A MOSSOS

 1. Horaris i planificació , Mesures Conciliació, GNP, Regulació horari especial específic i aplicació de coeficients.
 2. Formació obligatòria estarà planificada en jornada laboral dins de les 1680 hores anuals
 3. Convocatòries de provisió i concurs de trasllats de les diferents categories professionals, i especialitats (aquestes darreres intercalades amb les primeres) de forma periòdica cada 2 anys, com a màxim.
 4. Carrera professional.
 5. Complement Operativitat Plena: Import de 1680 € anuals, a percebre en 12 mensualitats. El complement de prestació de serveis es percebrà íntegrament en tant en quant els professionals realitzin totes les jornades ordinàries planificades.
 6. S’estableix una compensació d’indemnització especial als membres del cos de Mossos d’Esquadra per cada jornada de servei ordinari efectivament treballada de 12 hores o més diàries, per import de 19,00 € bruts per jornada.
 7. Complement Operatiu i Complement de Responsabilitat

Podeu trobar totes les nostres peticions: https://uspac.cat/accio-sindical/sol%c2%b7licitem-al-dgp-iniciar-una-negociacio-real-i-efectiva-per-assolir-un-acord-immediat-amb-millores-de-les-condicions-laborals-al-cme/

Finalment hem estat convocats a la 1a Reunió de Negociació que vam demanar per dimecres 22 de febrer a les 15’30h de la tarda. Us mantindrem informats!!


NEWS FEBRER 2023 NEWS FEBRER 2023