REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL DE PROMOCIÓ I PROVISIÓ 09-05-2022

REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL DE PROMOCIÓ I PROVISIÓ 09-05-2022

Escrit el 10/05/2022
Juanjo R.S.

REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL DE PROMOCIÓ I PROVISIÓ 09-05-2022

__________________________________________


 

Ahir va tenir lloc una nova reunió del Grup de Treball de Promoció i Provisió, on es van tractar els següents temes:


 

1.- Supressió de la dispensa de grau en els concursos d’ ascens:


 

D’acord amb la interpretació duta a terme pels serveis jurídics i refermada per Funció Pública, les persones que hagin accedit a una escala mitjançant la dispensa de titulació, s’ ha de considerar que disposen de la titulació adequada per ascendir a la següent categoria, dins la mateixa escala (és a dir de sergent/a a sotsinspector/a i d’intendent/a a comissari/a). En la resta de casos, cal acreditar la titulació requerida.


 

Aquest punt va generar un enorme desacord de les organitzacions sindicals amb la SGRH, al no entendre perquè no s’ aplicava el mateix barem utilitzat per l’ ascens de sergent/a a sotsinspector/a o intendent/a a comissari/a, a la promoció d’agent a caporal/a, quan ambdós pertanyien a l’escala bàsica i per tant, s’hauria de permetre ascendir amb la mateixa titulació que va permetre accedir a mosso, tot i que l’any 2017 es va modificar la normativa, la qual fa que actualment sigui necessària la titulació de batxillerat o equivalent per accedir al Cos de Mossos d’ Esquadra.


 

Davant les queixes, la SGRH va prendre el compromís d’elevar aquesta possibilitat als serveis jurídics, per tal de poder aplicar la norma que SI és d’aplicació en els ascensos de sergent/a a sotsinspector/a i d’ intendent/a a comissari/a.


 


 

2.- Convocatòria d’ ascens de les categories d’ Inspector/a, Intendent/a i Comissari/a:


 

-El nombre de places ofertes serà: 24 places d’ Inspector/a, 10 places d’Intendent/a, 6 places de Comissari/a.


 

-A les categories d’Inspector/a i Intendent/a, pel que fa a la promoció interna hi haurà un 25% de places reservades per a dones.


 

-Les convocatòries d’aquestes tres categories NO es farà seguint els criteris de territorialitat.


 

-La previsió d’ aquestes tres convocatòries és que surtin la segona quinzena de juny i la primera prova es faria durant la primera quinzena d’octubre.


 

-En aquestes convocatòries no hi haurà causes d’ exclusió mèdica, però s’ haurà d’ acreditar a través d’ informe la capacitació per portar armes i conduir. No hi haurà proves físiques. No hi haurà prova psicotècnica ni entrevista personal, sinó que es farà directament la prova d’ avaluació de competències professionals, aquesta prova serà


 


 

enregistrada en vídeo i àudio, gravació que restarà guardada juntament amb l’ històric de la convocatòria.


 

3.- Presentació i proposta de la Instrucció sobre la provisió temporal de llocs de treball del cos de Mossos d’ Esquadra:


 

La SGRH va presentar a les organitzacions sindicals una proposta de la Instrucció que determinarà la provisió temporal de llocs de treball del CME, la qual no és definitiva i on les organitzacions sindicals hi podrem presentar propostes i esmenes. Un cop fet això, se’n debatrà la seva inclusió en una nova reunió.

L’ objectiu d’ aquesta instrucció serà garantir l’atenció als principis de mèrit i capacitat, publicitat i lliure concurrència, així com per atendre les obligacions en matèria de transparència, en la provisió temporal dels llocs de treball, sens perjudici del desenvolupament de les convocatòries per a la seva provisió definitiva.

Serà d’aplicació per a la provisió temporal dels llocs de treball que, d’acord amb la relació de llocs de treball (RLT), s’han de proveir de forma definitiva per concurs o concurs oposició.

També serà d’aplicació per aquells llocs de treball de les escales bàsica i intermèdia que s’hagin de proveir de manera definitiva per lliure designació.

Aquesta Instrucció no serà d’aplicació a la provisió temporal dels llocs de treball de l’escala de suport.

El procediment per a la provisió temporal de llocs de treball vacants s’ iniciarà quan per necessitats del servei urgents i inajornables s’hagi de proveir un lloc de treball. Aleshores el/la cap de l’àrea a què estigui adscrit (o el/la cap d’unitat, si es tracta d’una unitat que depèn directament d’una regió policial o comissaria general) emetrà l’informe proposta justificatiu de la petició de provisió temporal d’aquest lloc de treball. L’informe contindrà:

La identificació del lloc o llocs de treball a proveir/ la motivació de la necessitat i la urgencia/ la persona o persones responsables de la selección/ la justificació del contingut de l’oferiment quant a requisits de participació, procés selectiu i calendari proposat/ d’altra informació que es consideri rellevant per a argumentar la proposta.

L’informe proposta s’acompanyarà d’un esborrany d’oferiment que contindrà la següent informació:

Característiques dels llocs de treball a proveir (identificació, adscripció jeràrquica, categoria, especialitat, localitat i règim horari d’aplicació)/ Funcions dels llocs de treball/ Requisits de participació/ Aspectes a valorar a la selecció/ Procediment de selecció/ Forma d’ocupació dels llocs de treball, amb indicació de la temporalitat/ Instruccions per a la participació.

En el cas de llocs de treball adscrits a la Prefectura de la Policia o a l’Escola de Policia de Catalunya, la Comissaria General Tècnica de Planificació de la Seguretat centralitzarà aquestes peticions amb la finalitat d’avaluar, amb caràcter previ a la tramesa de l’informe proposta a la Subdirecció general de Recursos Humans, si la provisió d’aquest lloc de treball és d’acord amb les prioritats d’ocupació establertes. Si no és el cas, la Comissaria General Tècnica de Planificació de la Seguretat n’informarà per via jeràrquica al cap d’àrea o unitat que ha fet la proposta i no la trametrà a la Subdirecció general de Recursos Humans.

En el cas de llocs de treball no adscrits a la Prefectura de la Policia, el/la cap de la comissaria general, divisió o àrea ha de trametre l’informe proposta a la Subdirecció general de Recursos Humans, la qual n’informarà la Comissaria General Tècnica de Planificació de la Seguretat amb caràcter previ a la seva tramitació.

Quan es tracti de proveir un conjunt de llocs de treball de similars característiques, per la creació d’una nova unitat o per atendre necessitats globals de diverses unitats, la Comissaria General Tècnica de Planificació de la Seguretat serà l’encarregada d’elaborar l’informe proposta i trametre’l a la Subdirecció general de Recursos Humans.

L’ oferiment d’aquestes places es farà a través de la Intranet Corporativa, ja sigui en l’ apartat “CONVOCATÒRIES” o a través d’ un destacat a la pàgina principal.

El procediment de selecció consistirà, amb caràcter general, en la verificació del compliment dels requisits de participació, l’avaluació del currículum d’acord amb els aspectes a valorar que s’indiquin en l’oferiment i una entrevista personal. Quan les funcions del lloc de treball ho requereixin, també es podran incorporar proves de coneixements, físiques o de caràcter pràctic.

La selecció l’han de dur a terme la persona o persones que s’hagin identificat com a responsables en l’informe proposta de provisió temporal, a les quals els correspondrà:

a) Donar compliment a les condicions establertes a l’oferiment quant a requisits, aspectes a valorar i procediment de selecció;

b) Rebre formació en matèria d’igualtat i vetllar perquè en cap moment de la selecció s’apliquin criteris que puguin constituir una discriminació directa o indirecta per raó de gènere, de necessitats de conciliació o per qualsevol altre motiu personal, i, en particular, perquè en el decurs de l’entrevista personal no es pregunti sobre aquest tipus de circumstàncies;

c) Documentar i conservar la documentació corresponent a la justificació de la persona o persones seleccionades;

d) Emetre informe amb la proposta de persona o persones seleccionades per a ocupar els llocs de treball provisionalment o, si és el cas, amb la proposta de deixar desert el procés de selecció per manca de persones candidates que compleixin els requisits o siguin idònies per a ocupar aquests llocs de treball.


 

La resolució de les convocatòries de provisió de llocs de treball (concurs general, concurs oposició o lliure designació) comportarà la finalització de la totalitat de comissions de serveis o adscripcions provisionals de les persones que no hagin obtingut lloc de treball en la corresponent convocatòria. Exceptuant aquelles comissions de servei o adscripcions provisionals que s’ hagin donat per situacions de malatia propia o d’ un familiar, per situacions de violència de gènere, per gestació o lactància o víctimes de terrorisme.


 

En el cas de la provisió temporal per a les primeres destinacions de les persones funcionàries que accedeixen a una nova categoría, en la fase de formació es facilitarà a les persones aspirants el formulari corresponent per tal que puguin indicar les seves preferències quant a les destinacions per a la realització de la fase de pràctiques.

Les destinacions en pràctiques s’assignaran d’acord amb les puntuacions assolides en la fase de concurs més en la fase d’oposició.

En cas que les persones aspirants vulguin optar per mantenir les retribucions del lloc de treball que venien ocupant, en lloc de les corresponents a les de pràctiques de la nova categoria, hauran de formalitzar i presentar el formulari de sol·licitud per mantenir les retribucions de l’anterior categoria (DAD 72).

-Assignació de destinacions provisionals de la nova categoria

Abans de la finalització de la fase de pràctiques, s’ha de publicar a la intranet corporativa, en l’apartat corresponent a la convocatòria, un comunicat amb les instruccions a les persones aspirants perquè seleccionin les seves preferències de destinació provisional de la nova categoria.

Els llocs de treball s’oferiran en tres llistes diferenciades, d’acord amb la forma de provisió definitiva de cada lloc de treball segons la relació de llocs de treball:

a) Llista A: Llocs de treball que es proveeixen de forma definitiva per concurs general. Totes les persones participants faran constar l’ordre de preferències respecte de la totalitat de llocs de treball d’aquesta llista.

b) Llista B: Llocs de treball que es proveeixen de forma definitiva per concurs oposició de l’especialitat a què correspongui. Aquesta selecció és opcional per a les persones participants i només poden seleccionar llocs de treball pels quals disposin de la formació específica necessària, segons consti a la relació de llocs de treball.

c) Llista C: Llocs de treball que es proveeixen de forma definitiva per lliure designació. Aquesta selecció és opcional per a les persones participants. L’assignació de llocs de treball es durà a terme de la següent manera:

Primer, s’assignaran els llocs de treball de la llista C, d’acord amb la idoneïtat del candidat/a tenint en compte les característiques dels llocs de treball. En aquest sentit, es tindran en compte els llocs de treball ocupats per les persones participants anteriorment, la formació de què disposin i, opcionalment, es podran dur a terme entrevistes personals per a avaluar la seva idoneïtat per a desenvolupar les funcions d’aquests llocs de treball.

En segon lloc, s’assignaran els llocs de treball de la llista B, per ordre de puntuació de la convocatòria a les persones participants que disposin de la formació específica que correspongui a cadascun dels llocs de treball.

En tercer lloc, s’assignaran els llocs de treball de la llista A, entre les persones que no hagin estat assignades a llocs de treball de les llistes anteriors, d’acord amb l’ordre de puntuació de la convocatòria.

Excepcionalment, per causes degudament motivades i amb informe justificatiu de les necessitats de servei concretes en cada cas, es podran adscriure provisionalment persones aspirants a d’altres llocs de treball. Aquests llocs de treball no es tindran en compte en aquesta assignació general, als efectes de no perjudicar en la tria de destinacions la resta de persones participants.

L’assignació de llocs de treball, inclosos els que excepcionalment es duguin a terme de manera directa, es farà pública a la intranet corporativa, en l’apartat corresponent a la convocatòria.

-Oferiment previ a les persones més antigues a la categoría:

Amb caràcter previ a la resolució de la convocatòria d’ascens, es publicarà un oferiment obert als efectius que ja formin part de la categoria, perquè puguin tenir accés a les noves vacants que s’hagin de cobrir amb la convocatòria de forma prioritària a les noves persones que accedeixin a la categoria.

La USPAC-USCOP amb els seus serveis jurídics farà un profund estudi d’aquesta instrucció amb l’objectiu que l’assignació de places es faci amb total transparència i seguint criteris objectius i allunyats de l’ arbitrarietat que pot suposar que aquesta assignació no es faci seguint els criteris de MÈRIT, CAPACITAT i ANTIGUITAT. Del resultat d’aquests acords us informarem puntualment a través dels comunicats específics i dels nostres delegats de territori, els quals resoldran tots els dubtes que tingueu.


 


 

USPAC, L'ESCUT DELS MOSS@S


 


 

10 de maig de 2022Grup de Treball Promoció i Provisió 09-05-2022 Grup de Treball Promoció i Provisió 09-05-2022