Instrucció 6/2022, de 26 de juliol, sobre la provisió temporal de llocs de treball del cos de Mossos d’EsquadraInstrucció 6/2022, de 26 de juliol, sobre la provisió temporal de llocs de treball del cos de Mossos d’Esquadra

Instrucció 6/2022, de 26 de juliol, sobre la provisió temporal de llocs de treball del cos de Mossos d’EsquadraInstrucció 6/2022, de 26 de juliol, sobre la provisió temporal de llocs de treball del cos de Mossos d’Esquadra

Escrit el 27/07/2022
Juanjo R.S.

DEROGADA PER LA INSTRUCCIÓ 3/2023

La Instrucció 6/2022, de 26 de juliol, sobre la provisió temporal de llocs de treball del cos de Mossos d'Esquadra, entra en vigor avui mateix.
 
Aquesta Instrucció té per objectiu reduir la provisionalitat i prioritzar la provisió a través de les convocatòries de provisió definitiva, que son els mecanismes ordinaris de provisió.
 
D'una banda, pretén facilitar la mobilitat de les persones funcionàries del CME, a través de la introducció d'elements de publicitat i lliure concurrència en els processos de provisió temporal. Garantir en tot cas l'aplicació dels principis de mèrit i capacitat en la provisió temporal i millorar la justificació de la provisió temporal, que ha de ser excepcional, atenent a les exigències normatives i les recomanacions emeses per la Sindicatura de Comptes.
 
D'altra banda, regula les comissions de servei per raons mèdiques i de conciliació d'urgència, motiu pel qual es deixa sense efectes la Instrucció 10/1998, de 14 de maig, per la qual s'estableix el procediment per a la concessió de comissió de serveis i adscripcions provisionals de caràcter voluntari als funcionaris del cos de mossos d'esquadra. També incorpora mesures de mobilitat geogràfica per a la gestació o lactància natural.
 
Així mateix, inclou l'aplicació de mesures de mobilitat previstes a les lleis i que no tenim incorporades al marc normatiu específic del CME, com son mesures per a les víctimes de violència de gènere i víctimes del terrorisme.
 
Per últim, pretén clarificar els procediments a seguir en les diferents fases de les convocatòries (incorporacions en promocions internes d'ascens i fases de pràctiques de concursos oposició de provisió de llocs de treball).

6-22 INSTRUCCIO PROVISIO LLOCS DE TREBALL