"BUFANDA" Complement productivitat PGA 02

"BUFANDA" Complement productivitat PGA 02

Escrit el 21/10/2022
Juanjo R.S.

INICI DE L’AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES CME 2022

 

En data 8 de febrer de 2022, mitjançant Acord del Govern, es van aprovar les normes d’aplicació i de distribució del complement de productivitat en l’exercici de 2022. Com es va anunciar en la nota publicada en data 9 de juny de 2022, el CME està inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquest Acord.

 

Així doncs, pel CME el marc normatiu per la valoració del complement de productivitat serà l’esmentat acord i l’Ordre de 10 de novembre de 1997, per la qual s'aprova el Pla general d'avaluació del cos de mossos d'esquadra. Aquesta ordre estableix el caràcter jeràrquic i en cascada d’aquestes avaluacions i exclou, en conseqüència, el sistema d’autoavaluació previst a l’Acord pel 2022.

 

Els comandaments policials disposen des d’ahir dia 20 d’octubre, de la relació d’avaluacions que han de realitzar al portal ATRI, d’acord amb la jerarquia corresponent.

 

La data límit per fer les avaluacions és el 8 de novembre de 2022, si bé es recomana que es facin al més aviat possible a fi i efecte que es puguin complimentar les fases següents sense esgotar els terminis:

 

 1. Avaluació del cap superior

 2. Acceptació de l’avaluació per part de l’avaluat: acceptació o rebuig

 3. Consolidació de l’avaluació

 4. Finalitzada

No cal esperar a la data fi prevista en el calendari d’avaluació per cada fase per poder passar a la següent. Així per exemple una avaluació feta avui pot ser acceptada/rebutjada per l’avaluat avui mateix i consolidada i finalitzada, igualment.

 

ASPECTES RELLEVANTS EN L’ACTA D’AVALUACIÓ:

 

L’acta d’avaluació té assignada una puntuació que podrà oscil·lar entre 0 i 20 punts, essent: baix (0-1 punts); mig (2-3 punts) i alt (4-5 punts).

Es valoraran, d’una banda els llocs de comandament i de l’altra la resta de llocs de treball del CME, que determina un model d’avaluació o altre.

 

 • Items a avaluar en els llocs de comandament:

 

 • Planificació i organització: Es valora la capacitat per planificar les tasques, les accions i els projectes que s’han de desenvolupar, personalment o per l’equip, per tal d’assolir uns resultats eficaços, és a dir, en el termini adequat, amb qualitat i emprant els recursos necessaris.

 

 • Orientació als resultats i orientació a la qualitat: Es valora la capacitat per orientar la feina a l’assoliment dels objectius amb la màxima qualitat i la mínima despesa de recursos possible; en definitiva, amb l’eficàcia necessària per donar el millor servei a la ciutadania.

 • Direcció i desenvolupament de persones: Es valora la capacitat per dirigir equips i aconseguir que les aportacions d’aquests contribueixin a la consecució de resultats per part de l’organització.

 

 • Flexibilitat i gestió del canvi: Es valora la capacitat per donar resposta a necessitats canviants, reajustant les prioritats i les funcions, i disposició per acceptar nous enfocaments i canvis, evolucionant d’acord amb les demandes de la societat.

 

 • Items a avaluar en la resta llocs:

 

 • Orientació als resultats i a la millora en la prestació del servei públic: Es valora el treball realitzat amb eficàcia i eficiència per tal d’assolir els resultats amb la màxima qualitat i emprant els menors recursos. Es valora també el treball orientat a augmentar els estàndards de qualitat del treball i a una òptima satisfacció de les persones usuàries.

 

 • Iniciativa: Es valora la capacitat per actuar de manera autònoma i proactiva per resoldre de manera eficaç les situacions que sorgeixen en el dia a dia de l’activitat professional. Es valora també la disposició i habilitat per emprendre, per compte propi, actuacions o sistemes de treball nous, tot avançant-se a situacions, fets o problemes.

 

 • Adaptabilitat: Es valora la capacitat per ajustar-se a situacions noves i canviants en el lloc de treball acceptant nous enfocaments i canvis, i adaptant-se i treballant eficaçment en diferents i variades situacions.

 

 • Treball en equip: Es valora la capacitat per participar, col·laborar i coordinar-se activament en un equip o grup de treball. Tenir disposició per integrar-s’hi i fer que els altres també s’hi integrin, i potenciar la participació i la cohesió de l’equip o grup de treball per tal d’assolir els objectius comuns.

 

L’import a percebre en concepte de complement de productivitat serà el resultat d’aplicar el percentatge d’assoliment total de cada avaluat a l’import màxim, segons grup de pertinença.

 

Punts < 10     0%                                     GRUP IMPORT

Punts: 10     50%                                    A         862,20 €

Punts: 11     55%                                     B         745,50 €

Punts: 12     60%                                     C         559,80 €

Punts: 13     65%                                     D         465,90 €

Punts: 14     70%                                     E         426,40 €

Punts: 15     75%

Punts: 16     80%

Punts: 17     85%

Punts 18     100%

 

Així doncs, a partir d’una puntuació de 18 punts ja es percebrà l’import màxim i no es percebrà el complement de productivitat en els següents casos:

 

 • Puntuació total assignada inferior a 10 punts

 • Puntuació nivell baix (0-1) en dues competències

 • Puntuació nivell baix (0-1) en una competència + puntuació nivell mig (2-3) en les altres 3 competències

 • Per últim, cal tenir present que el complement de productivitat s’abona proporcionalment al temps de servei i/o jornada realitzada, i en conseqüència les absències al lloc de treball dedueixen la quantia individual a percebre, llevat de les exceptuades pels motius que consten en l’Acord de Govern de 8 de febrer de 2022.

   

  Per al còmput de les deduccions i exclusions es considerarà el període d’avaluació, del 8 de febrer al 31 d’octubre de 2022, menys el total de dies d’absència que cal deduir a cada persona avaluada.

  La Subdirectora General de Recursos Humans

 •  

 •  

Acord de Govern complement productivitat exercic 2022 Acord de Govern complement productivitat exercic 2022