Sol·licitem al DGP l'inici d'una negociació real i efectiva per millorar les condicions laborals del CME

Sol·licitem al DGP l'inici d'una negociació real i efectiva per millorar les condicions laborals del CME

Escrit el 16/02/2023
USPAC


SOL·LICITEM AL DGP INICIAR UNA PER ASSOLIR UN ACORD IMMEDIAT AMB MILLORES DE LES CONDICIONS LABORALS AL CME

A la darrera sessió ordinària del Consell de la Policia de data 13 de gener de 2023, es va decidir per part de l’Administració establir un únic espai de negociació per tal d’arribar a acords per la millora de les condicions laborals entre les organitzacions sindicals representatives i l’Administració. Des de la USPAC ja els vam recordar que aquest espai JA EXISTEIX, i és, o hauria de ser, el Consell de la Policia. La realitat és ben diferent.  Fent bona, la dita, un cop més, de “qui dies passa anys empeny”, a la que ja ens tenen tan acostumats, entrem en una espècie de roda de hàmster on ens tenen entretinguts mentre no s’arriba a cap millora real i efectiva per millorar les nostres condicions laborals i econòmiques al CME.

Hem demanat, un cop més, al Director General de la Policia que s’iniciï, de manera immediata, una negociació real i efectiva per tal d’arribar a un acord en un termini no superior a l’any en curs. Hem registrat la nostra proposta, a la que estem segurs se sumaran la resta d’organitzacions sindicals i oberts a aportacions:

 1. Regular horaris i la planificació de la jornada de treball de les persones funcionàries del cos de Mossos d’Esquadra per tal de garantir al màxim una estabilitat horària per afavorir la conciliació familiar.
 • Horaris més estables, amb planificacions fixes anuals que s’ajustin a les diferents necessitats: Reiniciar negociacions per establir quadrants que ajudin a la conciliació. Planificació inicial anual que doni estabilitat als treballadors i adequada compensació en cas de modificacions per raó de servei degudament motivades. Aplicació de coeficients en casos de canvi de la planificació anual, com poden ser canvis d’escamot o torn de treball, perllongaments i altres...
 • GNP: Inclusió de les ARRO  al pacte de GNP. Actualització de les compensacions actuals.
 • Regulació horari especial específic, abolició d’aquest horari fora de les unitats especials i aplicació de coeficients que compensin els canvis de planificació.
 1. Formació.
 • Tota formació obligatòria estarà planificada en jornada laboral dins de les 1680 hores anuals, a excepció d’aquells torns fix que ho impossibiliti o voluntàriament.

Implementar la formació continuada i obligatòria de forma descentralitzada per garantir la participació de tothom a les activitats formatives.

 1. Provisió de llocs de treball.
 • Garantir les convocatòries de provisió i concurs de trasllats de les diferents categories professionals, i especialitats de forma periòdica cada 2 anys, com a màxim, amb la finalitat d’assegurar degudament la mobilitat de personal. Han de sortir a concurs TOTES les places ocupades, per tal de garantir el dret a l’accés a tothom com marca el dret.
 1. Carrera professional.
 • Iniciar, sense més excuses, els tràmits per formalitzar de manera urgent el Pla de Carrera Professional tant per USC com resta d’especialitats.
 1. Reconeixement professional.
 • Complement d’operativitat plena:

L’import d’aquest complement es fixa en 1680 € anuals, a percebre en 12 mensualitats. El complement de prestació de serveis es percebrà íntegrament quan es realitzin totes les jornades ordinàries planificades. Aquest complement es reduirà per cada jornada no realitzada. No es reduirà en els supòsits establerts a la Llei 8/2006 de conciliació familiar i laboral i vacances, permisos i llicències, ni en les situacions d’incapacitat laboral com a conseqüència d’accident laboral ni en el supòsit que la jornada no realitzada es recuperi amb una altra jornada de la mateixa naturalesa dins l’any natural i d’acord amb les necessitats del servei.

 • Compensació especial en jornades de 12 hores o més.

Compensació d’indemnització especial als membres del cos de Mossos d’Esquadra per cada jornada de servei ordinari efectivament treballada de 12 hores o més diàries, per import de 19,00 € bruts per jornada. A aquests efectes no es diferencia que la jornada sigui entre setmana o cap de setmanes.

 1. Equiparació amb altres col·lectius especials.

•          Equiparació actual econòmica (3000 euros anuals de diferència actual)

•          Reducció jornada anual (-40 hores)

•          Compensació econòmica en festius.

•          Condicions assegurança accidents

Val a dir que aquests punts, no és més que aplicar el que ja tenen la resta de cossos especials de la Generalitat. És de justícia!!

 1. Conciliació familiar.
 • Bossa d’hores corresponent al 5% anual per tenir cura de fills menors d’edat, de persones grans i persones amb discapacitat.
 • Més flexibilitat a l’hora de la concessió de les vacances, assumptes personals i resta de permisos, definir adequadament el concepte de “necessitats de servei”.

Possibilitat que les hores acumulades i assumptes personals es puguin gaudir per hores així com la possibilitat de traspassar assumptes personals no gaudits en l’any policial a hores acumulades. Unificació de les bosses hores (BL/BC).

 • Solució al greu problema de la Bossa d’Hores Acumulades.
 • Facilitar la concessió de permutes de servei (canvis voluntaris de servei), per una conciliació familiar. En molts destins no s’autoritzen.
 • Concedir permutes destins, per motius de conciliació familiar sempre que estigui justificat. Regulació via permanències o similar per evitar un mal ús.
 • Modificar els actuals criteris pel gaudiment del permís per Guarda Legal i que sigui més flexible, és a dir, que la persona que es redueix el sou i la jornada per poder conciliar la vida familiar i laboral, pugui triar quan fer la seva reducció. Actualment hi ha destins on es nega sistemàticament fer certs torns, perjudicant la conciliació familiar.
 • Possibilitat de crear un catàleg de places susceptibles de ser ocupades per personal que per necessitats familiars necessita durant un temps un horari més estable.
 • Aplicar al CME la nova llei de família com a la resta de funcionaris.
 1. Exempció de fer nits.
 • Els funcionaris del cos de Mossos d’Esquadra de més de 50 anys d’edat o que acreditin un mínim de 25 anys de servei del cos, puguin optar voluntàriament per acollir-se a un horari sense torn nit.
 1. Complement Operatiu i Complement de Responsabilitat
 • Compensar el treball operatiu, de “carrer”, amb un complement econòmic del tot necessari, per diferenciar els llocs més operatius, de la resta de treball d’oficina.
 • Pel que fa al complement de responsabilitat seria transitori i fins que se solucioni la greu manca de comandaments que hi ha actualment, sobretot de caporals i sergents, s’ha de retribuir quan es realitzen tasques de categoria superior.

La nostra proposta és àmplia, amb punts d’impacte econòmic i d’altres que no. En tot cas, no volem acords de mínims, estem oberts a la negociació SI, però amb uns mínims que creiem del tot necessaris per millorar les condicions laborals de tots els mossos i mosses i sobretot una equiparació amb la resta de cossos especials que actualment NO EXISTEIX.                 

                                                      USPAC, L’ESCUT DEL MOSS@S

                                                                                                                    Barcelona, 16 de febrer de 2023


31. Sollicitem inici negociaci collectiva real 31. Sollicitem inici negociaci collectiva real