REUNIÓ MESA NEGOCIACIÓ 17-7-2023 I PROPOSTA D'ACORD

REUNIÓ MESA NEGOCIACIÓ 17-7-2023 I PROPOSTA D'ACORD

Escrit el 19/07/2023
Juanjo R.S.

17-07-2023: NOVA REUNIÓ DE LA MESA DE NEGOCIACIÓ. ARRIBA LA PRIMERA PROPOSTA D’ACORD MENTRE CONTINUEN LES NEGOCIACIONS

 

 Aquest dilluns dia 17 de juliol de 2023 s’ha celebrat una nova reunió de la mesa de negociació.

 

Per una banda, es van introduir nous temes a debat i per una altra, es va proposar de tancar aquesta mateixa setmana un acord amb els punts on les posicions estan més properes perquè es puguin implementar.

 

Els temes nous que es van introduir són els següents:

 

Reducció de jornada de treball anual:

L’administració ens proposa laminar la reducció de 40 hores en dos anys:

 

La jornada de treball anual per a les persones membres del cos de Mossos d'Esquadra serà de 1.660 hores a

partir de l’any policial 2024-2025.

La jornada de treball anual per a les persones membres del cos de Mossos d'Esquadra serà de 1.640 hores a

partir de l’any policial següent al qual s’assoleixin els 19:000 efectius.

 

 

Lògicament, vam comentar que no estàvem d’acord i que havia de ser d’implementació directa pel 2024 i que s’havien de tenir en compte la reducció que peticionem de 73 hores més per fer front al pla de carrera (formació i condicionament físic), fins a arribar a les 1562 hores de treball anual. Es continuarà debatent aquest punt.

 

Revisió del model horari:

L’administració vol revisar els horaris i fer modificacions. La nostra Unió Sindical està d’acord amb donar garanties horàries als horaris especials específics, que haurien de ser per unitats molt concretes i especialitzades al CME.

 

Proposen en el termini d’un any revisar tot el tema d’horaris i aprovar un nou decret. Ens sembla correcte que s’obri la porta a aquesta modificació.

 

Complement d’Operativitat Directa i Indirecta:

Durant l’última reunió celebrada el passat 4 de juliol, se’ns va informar de manera oficial que a tota la funció pública s’havia denegat el desglossament del complement específic com a tal i que s’hauria de buscar una alternativa a aquest complement.

 

Aquesta Unió Sindical el que pretenia amb aquest desglossament era augmentar les retribucions de tots aquells agents que estiguessin operatius a primera línia que són els agents que tenen una acció directa amb el ciutadà, en els seus diferents rols.

 

 

 

Les dades del panorama delinqüencial ha canviat i cada vegada és més habitual trobar- se en situacions de violència més extrema, amb la utilització d’instruments perillosos i fins i tot amb la tinença i utilització d’armes de foc.

 

A mesura que aquests fets es multipliquen, l’increment dels fets delinqüencials també augmenten i el nombre de delictes d’atemptat contra els agents de l’autoritat només fa que pujar.

 

Per aquest motiu creiem que és necessari implementar un complement especial d’operativitat directa a tots aquells efectius que en el seu dia a dia tenen contacte amb tercers en un àmbit no protegit com és el carrer amb una remuneració de 3600 euros. En aquest complement entrarien les Unitats de Seguretat Ciutadana i la majoria d’especialitats del Cos de Mossos d’Esquadra (USC, TRÀNSIT, ARRO, BRIMO, GEI, Investigació, Informació, etc..)

De la mateixa manera s’hauria de remunerar amb un complement especial d’operativitat indirecta de 3200 euros anuals a aquells agents que el seu àmbit d’actuació és controlat (dins dependències policials), com podrien ser les OAC i Sales.

 

Aquest complement va tenir bona acollida i s’anirà desenvolupant a les següents reunions

de la mesa de negociació.

 

Pla de Carrera Professional

El Director General de la Policia, va manifestar durant la reunió el compromís que té l’administració per la implementació del pla de carrera horitzontal al Cos de Mossos d’Esquadra, que s’anirà perfilant durant les pròximes reunions.

 

 

Pel que fa als següents temes que us proposem a continuació, tal com les organitzacions sindicals vam acordar amb l’administració, ens hem instat aquesta setmana a poder tancar un primer acord, on entrarien els següents conceptes retributius (a banda dels que ja us vam presentar de conciliació familiar).

 

 

Signar aquest primer acord servirà per a que es puguin implementar aquestes mesures aquest mateix any i no afecta a la resta de punts que s’han de continuar negociant a la mesa. No signar aquests punts ara, suposaria que potser no es poden implementar fins finals d’any o començament del següent, en canvi si es signen aquesta setmana, els podrem gaudir molt més aviat.

 

Els punts presentats per acord són els següents:

 

 1. Complement específic variable

S’estableix un complement específic derivat de circumstàncies concretes del servei, variable en funció del compliment dels requisits establerts en cada cas per part de cada persona membre del cos de Mossos d’Esquadra.

Aquest complement específic variable es desglossa en els components següents: Per especial penositat del torn de treball (CEV Torns)

Les hores de treball efectivament desenvolupat en els torns nocturn, en cap de setmana o en dates festives assenyalades donaran lloc a la percepció del complement específic variable amb els següents imports*:

 

 

TORN

IMPORT TORN 8,5 HORES

IMPORT TORN 12 HORES

IMPORT PER HORA

TORN DIÜRN DISSABTE I DIUMENGE (NO FESTIUS)

13,43

18,96

1,58

TORN NOCTURN DILLUNS A DIJOUS (NO FESTIUS)

30,77

43,44

3,62

TORN NOCTURN DIVENDRES A DIUMENGE (NO FESTIUS)

43,51

61,42

5,12

TORNS DE MATÍ, TARDA O DIA FESTIUS ASSENYALATS

90,00

127,06

10,59

TORNS DE NIT O TARDA/NIT FESTIUS ASSENYALATS

133,51

188,48

15,71

FESTIUS NADALENCS

200,00

282,35

23,53

 

Festius assenyalats:

 • Divendres Sant (tots els torns)

 • Dilluns de Pasqua (torn de matí, tarda o dia)

 • 1 de maig (torn de matí, tarda o dia)

 • 23 de juny (torn de tarda, nit o tarda/nit)

 • 24 de juny (torn de matí, tarda o dia)

 • 6 de desembre (tots els torns)

 • 8 de desembre (tots els torns)

 • 26 de desembre (torn de matí, tarda o dia)

Festius nadalencs:

 • 24 de desembre (torn de tarda, nit o tarda/nit)

 • 25 de desembre (torn de matí, tarda o dia)

 • 31 de desembre (torn de tarda, nit o tarda/nit)

 • 1 de gener (torn de matí, tarda o dia)

 • 5 de gener (torn de tarda, nit o tarda/nit)

 • 6 de gener (torn de matí, tarda o dia)

 •  

 •  

 •  

 •  


 

 

 

 

Aquest complement suposarà una primera pujada directa anual d’uns 1200 euros com a mínim, per als efectius que treballen a escamot. Depenent si es treballen més caps de setmana, festius o festius assenyalats, aquest import serà més ampli.

Com observareu, es compensen els festius i cap de setmana amb imports superiors als actuals.

 1. Disponibilitat no presencial

 

  1. GNPs

La guàrdia no presencial és aquella situació de localització en què es troba una persona funcionària del cos de Mossos d’Esquadra la qual, sense ser present físicament al lloc de treball habitual, ha d’atendre els requeriments telefònics que se li facin, tant si és per donar-hi resposta per aquesta via, com per incorporar-se al treball presencial en un temps màxim d’una hora i trenta minuts.

 

Aquesta mesura és d’aplicació a les persones de les escales bàsica i intermèdia adscrites a les unitats d’investigació, les unitats regionals de Policia Administrativa, les àrees regionals de Recursos Operatius, la Comissaria General d’Investigació Criminal, la Comissaria General d’Informació i la Comissaria Superior de Seguretat Ciutadana.

 

El temps que la persona funcionària es trobi en disponibilitat es retribuirà econòmicament, fins que es produeixi l’activació presencial, que passarà a retribuir-se com a hores extraordinàries.

 

La situació de disponibilitat no presencial es planificarà durant un mínim de 8 hores i suposarà una retribució de 24 . Si la situació de disponibilitat no presencial es planifica per més hores, suposarà una retribució equivalent (a raó de 3 € l’hora).

La situació de disponibilitat no presencial en els festius assenyalats del punt 1 es planificarà durant un mínim de 8 hores i suposarà una retribució de 40 €. Si la situació de disponibilitat no presencial es planifica per més hores, suposarà una retribució equivalent (a raó de 5 € l’hora).

 

Per una guàrdia no presencial es fa un sumatori d’uns 200 euros setmanals, i en cas d’activació es remuneraran com a hores extres.

 

  1. Especial responsabilitat (CEV responsabilitat)

Escau establir una compensació econòmica per a les persones de l’escala bàsica i intermèdia que assumeixen l’especial responsabilitat corresponent a determinats llocs de comandament operatiu quan el lloc de treball resta vacant o sense cobertura efectiva.

 

Per això, s’estableix un complement específic variable per especial responsabilitat a les persones que assumeixin les funcions de cap de torn de Seguretat Ciutadana o cap de torn regional de Trànsit, amb els següents imports:

 

   • Per als efectius de la categoria de sergent/a que assumeixin responsabilitats de llocs definits a la RLT com de la categoria de sotsinspector/a: 20 € per torn de treball de 8,5 hores, o la part proporcional que correspongui a la durada del torn.

 

   • Per als efectius de la categoria de caporal/a que assumeixin responsabilitats de llocs definits a la RLT com de la categoria de sergent/a: 20 € per torn de treball de 8,5 hores, o la part proporcional que correspongui a la durada del torn.

 

   • Per als efectius de la categoria de mosso/a que assumeixin responsabilitats de llocs definits a la RLT com de la categoria de caporal/a: 20 € per torn de treball de 8,5 hores, o la part proporcional que correspongui a la durada del torn.

 

   • Per als efectius de la categoria de mosso/a que assumeixin responsabilitats de llocs definits a la RLT com de la categoria de sergent/a: 40 € per torn de treball de 8,5 hores, o la part proporcional que correspongui a la durada del torn.

 

Aquesta mesura també serà d’aplicació a altres llocs de treball de comandament operatiu, corresponents a unitats que prestin servei les 24 hores, i que estiguin degudament reconeguts a la Relació de Llocs de Treball.

 

L’atribució d’aquesta responsabilitat es durà a terme d’acord amb els criteris que s’estableixin amb caràcter general, els quals estaran vinculats als principis de mèrit i capacitat. Així mateix, s’establiran els mecanismes oportuns de registre informàtic i validació superior de l’exercici d’aquestes funcions, sense el compliment dels quals no es farà efectiu l’abonament d’aquest complement.

 

Aquesta mesura té una durada temporal i deixarà de ser d’aplicació a partir de l’any 2030. La percepció d’aquest complement no genera cap dret respecte de la provisió de llocs de treball ni a altres aspectes retributius.

 

A partir d’ara qui faci de responsable, cobrarà per cada torn de treball per assumir

aquesta responsabilitat, una altra de les peticions històriques al CME.

 

 

 1. Assistència a declaracions judicials

 

L’assistència presencial per declaracions judicials sobre planificació de festa es compensen amb una indemnització de 150 € per assistència.

 

Les declaracions judicials mitjançant videoconferència sobre planificació de festa es compensen amb una indemnització de 90 € per assistència, sempre que resti degudament acreditada. S’aplicarà també aquest import en cas que la persona funcionària rebutgi la declaració per videoconferència.

 

Es considera una assistència la que correspon a una citació judicial. La coincidència de citacions judicials en una mateixa jornada es considera com una única assistència, excepte que transcorrin tres o més hores entre la primera i la segona citació (o l’hora de sortida de la segona assistència, si queda degudament acreditada en el corresponent justificant d’assistència), cas en què es consideraran assistències diferents.

 

 

 1. Adequació del preu de l’hora extraordinària per categoria professional

S’adequa el preu de l’hora extraordinària al preu de l’hora ordinària del nivell mínim de

cada categoria professional, amb els següents imports:

 

 

 

 

HORA DIÜRNA

HORA

NOCTURNA/FESTIVA

Comissari/ària

46,33

55,60

Intendent/a

43,87

52,64

Inspector/a

39,10

46,92

Sotsinspector/a

33,99

40,79

Sergent/a

29,06

34,87

Caporal/a

26,47

31,76

Mosso/a

23,56

28,26

Facultatiu/va

24,20

29,04

Tècnic/a

19,52

23,42

 

 

S’ha utilitzat pel seu càlcul la fórmula utilitzada a l’acord del 2020 entre l’administració i

els representants de les organitzacions sindicals.

 

 1. Increment retributiu de la família professional d’investigació

Els llocs base de la família professional d’investigació, que inclou informació,

s’incrementen un nivell retributiu.

 

 • Nivell 2 passen a classificar-se com nivell 3.

 • Nivell 3 passen a classificar-se com nivell 4.

 

Aquesta mesura s’aplicarà amb efectes del dia 1 del segon mes següent a la vigència d’aquest Acord, un cop dutes a terme les modificacions corresponents a la Relació de Llocs de Treball.

 

 1. Salari Mínim Professional aspirants alumnes ISPC.

 

Igual que s’ha fet amb altres col·lectius, s’establiran les oportunes modificacions perquè el salari dels aspirants del curs bàsic percebin el salari mínim professional.

 

 

MILLORES PER A L’ESCALA INTERMÈDIA

 

Aquest bloc sindical va considerar oportú incloure una sèrie de mesures de caràcter econòmic específiques per a l’ escala intermèdia, que han de fer justícia a la importància que tenen els sergents/es i sotsinspectors/es dins l’escala de comandament del Cos de Mossos d’ Esquadra, al marge d’ aquelles que seran d’aplicació a tot el col·lectiu.

 

Així doncs, i després de les diferents negociacions, des del bloc sindical us podem informar que moltes de les nostres peticions han estat acceptades per l’administració i que les millores que proposa l’administració en aquest acord per l’escala intermèdia són les següents:

 

 1. Inclusió de l’ escala intermèdia en el complement d’ especial responsabilitat. Aquest complement, que en la proposta inicial de l’ administració només havia de ser aplicable als agents de l’escala bàsica, estableix una compensació econòmica per a les persones que assumeixen l’especial responsabilitat corresponent a determinats llocs de comandament operatiu quan el lloc de treball està vacant o sense cobertura efectiva.

 

Des del nostre bloc sindical vam considerar indispensable la inclusió de l’escala intermèdia en aquesta compensació, així doncs, l’administració va acceptar els nostres arguments modificant el text inicial. Per tant, aquells efectius de la categoria de sergent/a que assumeixin responsabilitats de llocs definits a la RLT com de la categoria de sotsinspector/a: 20 euros per torn de treball de 8’5 hores, o la part proporcional que correspongui a la durada del torn.

 

 1. Passi del grup C1 al B

Malgrat que la petició inicial del nostre bloc sindical del passi de l’ escala intermèdia al GRUP B, l’ administració tot i no aplicar aquesta mesura, si ha decidit acordar instar al Govern a desenvolupar en el termini màxim de 2 anys la previsió de l’ EBEP en relació al grup B del personal funcionari, amb la finalitat que quedin incorporades en aquest grup les categories de sergent/a i sotsinspector/a, amb independència de la seva situació administrativa.

A tal efecte, es crearà un grup de treball en el termini màxim de 6 mesos comptadors des de la signatura d’aquest Acord, que analitzi i proposi les condicions d’accés al nou grup B i les possibles homologacions formatives i d’experiència professional.

 

 1. Adequació del preu de l’ hora extraordinària per categoria professional.

S’ adequa el preu de l’hora extraordinària al preu de l’hora ordinària del nivell mínim de cada categoria professional, en el cas de l’escala intermèdia els imports seran:

 

Sotsinspector/a:

HORA DIURNA 33’99 €/h

NOCTURNA 40’79 €/h

Sergent/a:

HORA DIÜRNA 29’06 €/h

NOCTURNA 34’87 €/h

 

 

 

 1. Increment retributiu de la figura de cap de torn de Seguretat Ciutadana.

Amb la finalitat de reconèixer la importància organitzativa dels llocs de treball de sergent/a cap de torn de Seguretat Ciutadana, passen a classificar-se com a sergent/a nivell A, en atenció a l’ especial dificultat tècnica i de responsabilitat de funcions que tenen encomanades.

 

Aquesta mesura s’aplicarà amb efectes del dia 1 del segon mes següent a la vigència de l’ Acord, un cop dutes a terme les modificacions corresponents a la relació de Llocs de treball.

 

 1. Identificació de llocs de sotsinspector/a cap d’ àrea.

Els llocs de cap d’ àrea central, regional o territorial poden ser ocupats per efectius de la categoria de sotsinspector/a.

 

Els llocs de cap d’Àrea Bàsica Policial podran ocupar-se per efectius de la categoria de sotsinspector/a, mentre no sigui possible ocupar-los per efectius de la categoria d’inspector/, com a màxim fins l’ any 2030.

 

Les retribucions corresponents als llocs de cap d’ àrea que hagin de ser ocupats per efectius de la categoria de sotsinspector/a són les de Sotsinspector/a nivell C (62.391,78

anuals).

 

A les persones que ocupin aquests llocs de treball no els seran d’aplicació les garanties previstes a l’ apartat 5, lletra b) de l’ Acord sobre nocturnitat, vals de roba, comandaments i escala de suport del cos de Mossos d’ esquadra de 3 de març de 2022.

 

El fet d’ocupar un lloc de treball que d’acord amb la nova classificació correspongui a una categoria superior no pot comportar ni reclamacions ni reconeixements retributius d’aquesta nova categoria.

 

 1. Disponibilitat no presencials.

S’incorpora com a component d’aquest complement circumstancial variable la compensació econòmica per disponibilitat no presencial per a les guàrdies efectivament desenvolupades.

 

Diferenciant entre les guàrdies no presencials GNP, i les guàrdies de comandaments GC. Durant la negociació de les GNP hem aconseguit ampliar els serveis que efectuaran les guàrdies, i incorporar la millora i diferenciació del preu hora extra per l’escala intermèdia. Sobre les Guàrdies de comandaments GC, l’administració les redueix a Guàrdies de Prefectura i Guàrdies regionals Guàrdia de Prefectura, Guàrdia de Regió Policial o Comissaria General, Guàrdia de Comunicació, i exclusivament per assumir funcions d’un àmbit superior a les pròpies del lloc de treball.

 

Les guàrdies abasten des de les 18:00 de la jornada prèvia fins les 6:00 hores de l’endemà i es retribueixen a raó de 8 € l’hora. L’activació presencial no comportarà la percepció d’hores extraordinàries.

 

Vam expressar la disconformitat amb aquest punt, i condicionar-ho a que si s’implanta,

quedin suprimides totes aquelles guàrdies no contemplades amb aquest acord.

 

Tot i que aquesta setmana es signi aquest primer acord, les negociacions per a la resta de temes que us hem comentat i altres relacionats amb la disponibilitat i compensacions de jornada de treball estan a sobre de la taula i es continua treballant en tots ells amb la mateixa intensitat.

 

Si teniu qualsevol consulta podeu contactar amb el vostre delegat sindical de referència.

 

 

LA UNIÓ FARÀ LA FORÇA!

 

 

Catalunya, 19-7-2023Reunió Mesa Negociació 17-07-2023 Reunió Mesa Negociació 17-07-2023