NEWS USPAC AGOST 2022

NEWS USPAC AGOST 2022

Escrit el 21/08/2022
Juanjo R.S.

NEWS USPAC MES D’AGOST

 

OFERIMENT COMANDAMENTS. PROMOCIÓ PER REGIONS.

 

Informació sobre l’oferiment previ a la promoció interna territorialitzada de caporal/a, sergent/a i sotsinspector/a: A partir del llistat d’assignació de destins del Concurs General hi ha una previsió de vacants pel concurs d’ascens i oferiment previ, que estimen aproximadament en 369 places de caporal/a, 170 places de sergent/a i 96 places de sotsinspector/a.

 

Des de la USPAC considerem que, en la línia que sempre hem defensat, en aquest oferiment previ primer s’han d’oferir les places als més antics i que actualment encara estan fora de casa. La SGRH es posicionava per mantenir una reserva de places per la nova promoció.

 

Finalment, la SGRH ens opta per publicar l’oferiment previ al setembre i després el concurs d’ascens.

 

També ens han garantit que hi ha un compromís de permanència pel que fa a la promoció interna territorialitzada, com ja es va tractar al grup de treball, i que així quedarà reflectit a la instrucció.

 

 

Aquesta promoció territorialitzada surt d’una proposta de la USPAC al Consell de Policia i finalment s’ha aconseguit que sigui per regions policials, i així optar només a la que sigui d’interès de l’aspirant, afavorint l’accés a tothom i la conciliació familiar.

 

Enllaç al cronograma: https://uspac.cat/wp-content/uploads/2022/07/Cronograma-2022-SPS-22.07.22.pdf


 

INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIA A LA DAI

 

QUÈ PUC RECLAMAR?

 

L’assistència a la DAI es compensarà com indemnització per raó de servei:

- Desplaçament.

- Les hores es computaran com a treball ordinari.

- Si és en vacances, correspon un dia addicional.

 

QUI POT RECLAMAR?

 

- Informació Reservada: tots els efectius que siguin citats, tant es dirigeixi contra ells o no. - Expedient Disciplinari: tots els efectius excepte qui tingui la consideració “d’inculpat/da”. Es tramita mitjançant el DAD 51.

 

 

 

 

 

 

QUIN TERMINI TINC?

 

- El termini màxim per presentar la sol·licitud és de 4 anys des de l’assistència a la DAI

 

 

PARC MÒBIL SOTA MÍNIMS A L’ESPECIALITAT DE TRÀNSIT

 

La manca de parc mòbil, tot i les últimes entregues efectuades, és una evidència i trànsit ho estan patint especialment, un clar exemple d’això és que actualment s’està utilitzant vehicles destinats a USC per cobrir aquestes mancances, “són especialistes en desvestir un sant per vestir-ne un altre” els nostres gestors.

 

Tenen prevista alguna solució immediata? El lliurament dels nous vehicles està previst per l’abril de 2023. Permetran que l’especialitat segueixi en aquestes condicions fins a l’abril de 2023? Això repercuteix directament amb la seguretat i no això es pot permetre.

 

 

No només existeix una manca de parc mòbil sinó que també s’ha allargat la vida útil de molts vehicles arreu del territori, amb el greuge que suposa disposar d’un parc mòbil envellit i malmès en moltes ocasions. La seguretat dels companys i companyes que diàriament fan ús d’aquests vehicles no es pot posar en risc de cap manera.

 

 

ACLARIMENTS CRITERIS PERMISOS PER INGRÉS HOSPITALARI DE FAMILIAR O INTERVENCIÓ QUIRÚRGICA SENSE INGRÉS.


D’acord amb el que consta als criteris que tenim publicats, s'ha concretat el següent:

Cal presentar un justificant d’ingrés i des de la data de l’ingrés la persona interessada tindrà un termini de 5 o 10 dies (depenent de si es tracta d’un permís per familiar de primer o segon grau) per poder fer el permís. El que es mirarà és que els dies de permís estiguin tots dins dels 5 o 10 dies que li pertoquen.


Decau que la data d’inici del permís sigui l’immediat posterior, ara és a voluntat del treballador, però una vegada iniciat ha de ser jornades consecutives i dins dels 5 o 10 dies esmentats anteriorment.


Intervencions quirúrgiques sense ingrés hospitalari: justificant de la intervenció amb la prescripció del repòs.


Amb un únic document serà suficient.


 

 

 

EL PROJECTE DE CENTRALITZACIÓ DE SALES NO FUNCIONA

 

Després d’anys de denúncies d’USPAC que la centralització de les Sales d’arreu de Catalunya ERA UN ERROR, finalment ens donen la raó. El model de centralització de Sales NO funciona i cal una revisió per arribar a un diagnòstic real i solució definitiva

 

Insistim en que:

 

La centralització de les Sales està molt lluny del nou model d’estructura, que aposta per proximitat, territorialitat i atenció al ciutadà.

 

Si no es reverteix el model actual, cal dimensionar correctament TOTES les Sales (metropolitanes i 112 Reus). Actualment, les càrregues de feina amb els efectius actuals són insostenibles i això té conseqüències al territori, al ciutadà i a la seguretat pública.

 

Prou “parxes”, ho portem denunciant fa molts anys, ni els oferiments ni les hores extres són la solució a llarg termini.

 

Nivell 2, cal apostar per una especialització de les Sales.

 

 

A l’espera de la solució definitiva a la qual s’han compromès, cal un oferiment d’efectius a les Sales immediat que garanteixi la seva cobertura real amb unes condicions laborals dignes pels seus treballadors.

 

 

SOL·LICITEM UN NOU DECRET D’INDEMNITZACIONS PER RAÓ DE SERVEI

 

USPAC ha registrat un escrit adreçat al President de la Generalitat per instar-lo a actualitzar el decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó de servei. Aquest Decret regula la determinació, l'acreditació i el pagament de les diferents indemnitzacions per raó del servei a la Generalitat de Catalunya.

 

Els motius són més que evidents, han passat prop de 14 anys des de l’última “actualització”. Els preus dels diferents productes i serveis han augmentat exponencial sobretot l’últim semestre d’aquest any fet que provoca que les indemnitzacions siguin del tot insuficients ni equitatives amb la realitat del moment.

 

«Després de 14 anys sense actualitzar l'import de les indemnitzacions al CM, sumat a la pèrdua constant de poder adquisitiu per la pujada de preus, creiem del tot necessari aquesta reforma.»

 

 

 

 

 

 

EQUIPARACIÓ ALTRES COSSOS ESPECIALS

 

USPAC exigeix l’equiparació real amb els altres cossos especials de la Generalitat (Bombers i Agents Rurals).

 

Exigim “el compliment de la Mocions esmentades i la imminent creació del grup de treball amb les organitzacions sindicals representatives per l’assoliment d’equiparació real retributiva entre el CME i altres col·lectius especials de la Generalitat. “Durant el 2021 l’IPC ha estat d’un 6.7%, en canvi, l’augment de les retribucions dels funcionaris per aquest concepte serà d’un 2%. Per tant, caldrà afegir aquesta diferència a la pèrdua de poder adquisitiu acumulat pels membres del Cos de Mossos d’Esquadra.

 

Considerem URGENTS, entre altres millores a equiparar, les següents:

 

Actualització de l’equiparació real retributiva amb bombers, més de 3000 euros anuals.

Complement d’Operativitat Plena (acord amb bombers l’any 2019, 1.680 euros anuals).

Bossa d’Hores Extraordinàries per gaudir en temps de descans (també recollit a l’acord de 2019 amb bombers.

 

 

DEMANDA RECLAMACIÓ PLUS NOCTURNITAT I ALTRES COMPLEMENTS EN VACANCES.

 

USPAC va presentar el 2016 reclamació per a l’abonament del plus de nocturnitat i per la resta de complements durant el període de vacances per a TOTS els Moss@s i no de manera individual, com altres sindicats.

 

 

En cas d’estimar-se la demanda, que creiem estar al caure, tots els Moss@s tindran dret a percebre:

 

- Complement nocturnitat i resta de complements durant les vacances

- Efectes retroactius des del 28-07-2016

- Interessos des del 28-07-2016

- Aplicació directa EXCEPTE qui hagi fet reclamació individual.

 

 

INSTRUCCIÓ 1/2022 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI

 

És la regulació del procediment per rescabalar-se dels danys patits en acte de servei imposada per la Sentència del Tribunal Suprem 956/2020 aconseguida per la USPAC i aplicable a tots els cossos policials de l’estat (SENTÈNCIA PIONERA)

 

 

 

 

 

Què es pot reclamar?

 

Totes les lesions i danys materials patits en ocasió o com a conseqüència del servei. En paraules de la Sentència del Tribunal Suprem 956/2020 que dona origen a la instrucció, es poden reclamar “todos los daños y perjuicios que le haya causado el cumplimiento del mandato sin culpa ni imprudència del mandatario.”

 

Com es reclama?

 

Mitjançant el DAD87 i que estableix dues opcions:

 

A) Sentència condemnatòria, v.gr. atemptat agent de l’autoritat, s’ha d’acompanyar Sentència + Decret/Interlocutòria d’insolvència.

 

B) No hi ha Sentència que valori els danys o les lesions (no identificació del tercer, decés, rebel·lia...), s’ha d’acompanyar al DAD87 la documentació que es tingui: minuta policia/nota informativa + informes mèdics/pericials. En aquest cas, el servei d’Assessorament Jurídic de la Direcció General de la policia farà un informe preceptiu

 

 

JUBILACIÓ ANTICIPADA

 

Ja es pot tramitar, via ATRI, com explica la Nota Informativa penjada a Intranet. Els dubtes s’han de tramitar via les administracions de referència dels afectats, i en cas de no resoldre’s ens ho transmeteu que ho elevarem a la SGRH. Prèvia petició ATRI els trametran el certificat necessari per presentar a l’INSS (via presencial, amb cita prèvia o telemàticament).

 

 

FAQ’S MODIFICACIÓ DECRET SEGONA ACTIVITAT

 

Desapareixeran les places de TSNP quan es publiqui la modificació.

 

- Els TSNP que actualment tenen plaça, la perdran?

NO. Podran restar al seu lloc de treball en les mateixes condicions. Quan s’aprovi la modificació del decret, l’Administració els oferirà passar a segona activitat voluntàriament.

 

- Es perdrà la pensió per IPT dels actuals TSNP?

 

NO, excepte voluntàriament passin a segona activitat.

 

- Que passarà quan algun company li donin una incapacitat després de l’entrada en vigor de la modificació del decret?

 

A partir de llavors, els que siguin declarats amb una IPT tindran 3 mesos per demanar la segona activitat. En cas contrari, els jubilaran.

 

 

 

- Quan es perdrà la pensió per IPT?

 

La pensió és incompatible amb la segona activitat.

 

- Segona Activitat:

 

Es depèn de l’immediat superior jeràrquic, tasques a realitzar segons l’ordre del 2009 i les que s’ampliïn. Si el lloc a ocupar és el mateix que ocupaves fins ara amb caràcter definitiu, s’ocupa en definitiu sinó passes a adscripció provisional i estaràs obligat a concursar en un futur concurs de segona activitat. Existeix un catàleg de llocs susceptibles a ser ocupats amb segona activitat que es va modificant.

 

- Què passa amb els actuals TSNP?

 

No els modifica la situació, però si es realitzen tasques de segona activitat, podria haver-hi revisions per part de l’INSS perquè llavors seria incompatible amb la prestació per IPT. Les places ocupades actualment seran places a extingir a mesura que vagin quedant vacants (jubilació, decés, etc...).

 

- Hi ha cap canvi pel que fa a les adaptacions laborals i funcions de segona activitat com es proposava en un inici?

 

Finalment, no s’ha introduït cap canvi al respecte en aquest sentit. Però s’ha de tenir en compte que en qualsevol moment d’ofici es pot demanar el passi a la segona activitat si no es preveu una recuperació de les persones que estan amb adaptacions laborals.

 

- Si soc TSNP actualment em podré jubilar anticipadament?

 

Segons una reunió que va tenir lloc fa poc, els TSNP tenen les mateixes

condicions que els mossos en quant a la jubilació anticipada.

 

- Què fer si actualment estic en tràmit IPT?

 

Es recomana demanar ja un lloc de TSNP (tenim un model preparat per fer la sol·licitud), tot i no tenir encara la resolució de la IPT, abans que es publiqui la modificació. Des del punt de vista jurídic, es té en compte des de la data de presentació de la sol·licitud i la data d’efectes de la IPT.

 

- Quines tasques passaré a fer si renuncio a TSNP i passo a segona activitat?

 

Mateixes funcions que feies fins ara, mateix destí, retorn uniforme,

credencial... la teva situació administrativa passa a ser de segona activitat

però en provisional, s’haurà de concursar per aconseguir plaça definitiva.

 

 

 

 

 

 

 

- POSICIONAMENT D’USPAC DAVANT LA MODIFICACIÓ:

 

Sempre hem estat en contra de la modificació, i així ho hem reiterat a la COPSA i també a la consulta pública prèvia que es va fer.

 

Hem presentat al·legacions, com ja vam fer anteriorment i impugnarem la modificació un cop es publiqui.

 

Creiem que per part de la SGRH, de la resta de sindicats, i de l’associació que va promoure aquesta reforma, hi ha una manca de sensibilitat i discriminació a les persones amb discapacitat dins del CME.

 

Nosaltres considerem que ha de ser la mateixa persona qui decideixi si vol

passar a segona activitat o ocupar un lloc com a TSNP.

 

 

RESERVA PLACES DONES PROMOCIÓ INSPECTOR I INTENDENT

 

 

Hem presentat demanda judicial contra les bases del concurs oposició d’ascens a inspector/a i intendent/a pel que fa a la reserva de places a dones.

 

Som l’únic sindicat que NO va signar el pla d’Igualtat per aquest motiu, creiem amb la Igualtat per tots i totes i aquesta mesura no afavoreix les dones, que seran etiquetades per aconseguir una plaça de quota pel fet de ser dona.

 

La provisió als llocs de treball ha de garantir per TOTHOM els principis de mèrit, antiguitat i capacitat.

 

 

 NEWS AGOST NEWS AGOST